Regulamin Kartoteki Awifauny Lubelszczyzny

 

I. Definicje.

 

1. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (LTO) – założone w 1992 r. pozarządowe towarzystwo ornitologiczne o statucie organizacji publicznej skupiające miłośników ptaków. LTO jest naturalnym spadkobiercą dotychczasowej działalności istniejącego od 1984 roku Klubu Ornitologów Lubelszczyzny. Zajmuje się badaniem i ochroną ptaków oraz ich siedlisk na terenie regionu ornitologicznego Lubelszczyzna.

2. Kartoteka Awifauny Lubelszczyzny (KAL) – platforma informatyczno-informacyjna udostępniona publicznie w internecie. Umożliwia Użytkownikom korzystanie z aplikacji informatycznych oraz informacji opracowanych przez LTO. 

3. Region Ornitologiczny Lubelszczyzna (ROL) obszar badań lubelskich ornitologów i miłośników ptaków, z którego gromadzone są dane w KAL. Dokładne granice oraz opis regionu można znaleźć pod adresem: http://www.lto.org.pl/kartoteka_mapa.html i na stronie KAL.

4. Region Lubelszczyzna wg podziału Komitetu Ochrony Orłów (LKOO) – powiększony obszar ROL, z którego w KAL gromadzone są dane na temat gatunków strefowych. Dokładne granice można znaleźć na stronie KAL.

5. Użytkownik – oznacza każdą, zarejestrowaną osobę, która korzysta z KAL. 

6. Weryfikator – specjalny użytkownik mający za zadanie weryfikację poprawności danych zgłoszonych w obserwacji. Ma dostęp do obserwacji zastrzeżonych, edycji obserwacji i eksportu zestawień wszystkich danych obserwacyjnych.

7. Administrator – specjalny użytkownik mający za zadanie dopilnowanie prawidłowego działania systemu KAL oraz trzymający pieczę nad danymi osobowymi. Ma uprawnienia do wszystkich funkcji systemu. 

8. Obserwator – osoba podana przez Użytkownika, jako współobserwator.  

9. Obserwacja specjalna – obserwacja lęgowych gatunków strefowych oraz obserwacja gatunków, które zdaniem Użytkownika, z różnych względów nie powinny być ogólnodostępne. 

10. Regulamin – niniejszy dokument.

 

II. Wstęp, informacje podstawowe.

 

  • Kartoteka Awifauny Lubelszczyzny jest bazą danych Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, służących do badania ptaków na obszarze naszego regionu.
  • W KAL, według przyjętych kryteriów, gromadzone są informacje na temat wszystkich gatunków ptaków stwierdzonych w granicach Regionu Ornitologicznego Lubelszczyzna (ROL) a także obserwacje gatunków strefowych z Regionu Lubelszczyzna wg. podziału Komitetu Ochrony Orłów (LKOO).
  • W KAL gromadzone są zarówno informacje bieżące jak i archiwalne, których Użytkownicy nie zgłosili dotychczas do kartoteki LTO. 
  • Celem KAL jest gromadzenie danych awifaunistycznych i ich wykorzystywanie do realizacji celów statutowych LTO. 
  • Realizacja celów KAL zależy od każdego Użytkownika. Każda, spełniająca przyjęte kryteria, obserwacja dokonana w terenie i wprowadzona do bazy, stanowi pojedynczą cegiełkę współtworzącą lepszy i pełniejszy obraz wiedzy o ptakach regionu oraz całego kraju.
  • Kryteria, według których gromadzone są dane, zawarte są w liście gatunków KAL, która jest dostępna w zakładce „Lista gatunkowa” na stronie internetowej KAL. Dla każdego gatunku opracowano szczegółowe kryteria gromadzenia danych.
  • Użytkownikiem KAL może być każda osoba zainteresowana ornitologią, bez względu na wiek i wykształcenie oraz stopień zainteresowania ornitologią. Użytkownik powinien cechować się rzetelnością oraz uczciwością w prowadzeniu i zgłaszaniu obserwacji. Współpraca opiera się na obopólnym zaufaniu i założeniu, że informacje przekazane przez każdego z obserwatorów są wiarygodne i prawdziwe. Krytycyzm wobec własnych obserwacji i uczciwość wobec innych obserwatorów są podstawowymi wymaganiami stawianymi wszystkim Użytkownikom (obserwatorom).
  • KAL jest otwarta dla wszystkich Użytkowników i każdy z nich ma dostęp do zgromadzonych w niej materiałów. Wyjątek stanowią obserwacje wrażliwe (m.in. informacje o stanowiskach lęgowych gatunków strefowych) oraz przypadki, kiedy Użytkownik zastrzegł nieujawnianie nadesłanego przez siebie wpisu poprzez zaznaczenie w formularzu rubryki: „Obserwacja specjalna”.

 

III. Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z KAL i zakres odpowiedzialności LTO.

2. W sprawach nie poruszonych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W trakcie rejestracji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z KAL, ochrony prywatności i własności, pomocy udzielają Administratorzy.

5. W przypadku nagminnego łamania Regulaminu, konto Użytkownika może być zablokowane przez Administratora. 

 

 

IV. Prawa i obowiązki Użytkowników.

 

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z KAL w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści.

3. Użytkownik przekazujący swoje dane nie traci prawa do nich i może dowolnie je wykorzystywać.

4. Użytkownik ma prawo do wygenerowania danych ze swoich obserwacji w formie zestawienia.

5. Użytkownik przekazując swoje dane do KAL wyraża automatyczną zgodę na ich wykorzystanie w syntetycznych i cząstkowych publikacjach naukowych dotyczących awifauny regionu. Szczegółowe dane opublikowanych obserwacji będą sygnowane imieniem i nazwiskiem Użytkownika (obserwatorów). Wykorzystując dane zdeponowane w KAL należy podać źródło cytowanych danych wg następującego schematu;

–        przy cytowaniu wybranych obserwacji:

 

 Łypenko W. (2013), Kartoteka Awifauny Lubelszczyzny. www.kartoteka.lto.org.pl

 – przy podsumowaniach zbiorczych:

Kartoteka Awifauny Lubelszczyzny 2013,  LTO.

 

 

V. Prawa własności intelektualnej.

 

1. KAL zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.

2. KAL powstała na bazie Kartoteki Awifauny Śląska (KAŚ) Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego (ŚTO).  KAŚ została zmodyfikowana i zaadoptowana do potrzeb Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Tym samym zawiera treści i rozwiązania techniczne zastrzeżone zarówno przez ŚTO, jak i LTO.

3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach KAL, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.

4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, LTO udostępnia na stronach KAL na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.

5. Użytkownik może korzystać z utworów i danych opublikowanych na stronach KAL jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

6. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części KAL w całości lub części i bez uprzedniej pisemnej zgody zarządu LTO lub ŚTO. Wyjątek stanowi plik „lista_gatunkowa.xls”, który można zaimportować otwierając odpowiednią zakładkę.

7. Użytkownicy udostępniający na stronach KAL treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach KAL treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

8. Użytkownicy udostępniający na stronach KAL treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają LTO prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

9. Dane zgromadzone w KAL nie mogą być wykorzystane w publikacjach o charakterze komercyjnym (np. różnego rodzaju ekspertyzach) lub być przedmiotem innych opracowań (np. prace magisterskie), bez uzyskania zgody zarządu LTO.

 

VI. Ochrona prywatności i danych osobowych.

 

1. W celu uzyskania dostępu do KAL, niezbędne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi dodawanie własnych obserwacji z obszaru ROL i LKOO; zgodnie z kryteriami \\\\\\\\\\\\\\\"Listy gatunkowej\\\\\\\\\\\\\\\".

2. Umieszczenie w bazie danych wprowadzonej przez Użytkownika obserwacji, następuje po jej zatwierdzeniu przez Weryfikatora. Wszelkie wątpliwości związane z weryfikacją będą rozwiązywane drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznej.

3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przetwarzane są w sposób zgodny z zezwoleniem udzielonym przez Użytkownika oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na serwerze KAL w sposób zapewniający właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie Administratorzy. Hasła Użytkowników są zapisane w bazie danych jedynie w formie zaszyfrowanej i ich oryginalne brzmienie jest niewidoczne.

4. Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w KAL, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

5. Dane o rozmieszczeniu gatunków ptaków, jak i wybrane dane osobowe, takie jak imię i nazwisko są, po uprzedniej weryfikacji, udostępniane na stronach KAL, na co Użytkownik wyraża zgodę podczas rejestracji.

6.Dane faunistyczne gromadzone za pośrednictwem KAL mogą być wykorzystywane przez LTO w celu tworzenia publikacji elektronicznych i książkowych, jak również w celach służących ochronie przyrody.

7. Rejestrując się w KAL i wprowadzając dane dotyczące obserwacji ptaków Użytkownik wyraża zgodę na publikację danych faunistycznych oraz swojego imienia i nazwiska w publikacjach książkowych i elektronicznych wydanych przez LTO lub przy współpracy z LTO.

8. Rejestrując się w KAL i wprowadzając zdjęcia i multimedia dotyczące obserwacji ptaków Użytkownik (zdjęcia, nagrania, rysunki itp.) wyraża zgodę na ich wykorzystanie na stronie internetowej LTO (www.lto.org.pl) oraz na profilach LTO, takich jak : Facebook, YouTube i Twitter. Materiały te mogą być wykorzystane tylko do celów statutowych tj. popularyzacji wiedzy na temat awifauny regionu. Materiały te zostaną każdorazowo opatrzone imieniem i nazwiskiem Obserwatora.

9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych Obserwatora (imienia i nazwiska) odbywa się za zgodą Obserwatora, odpowiedzialność za umieszczenie danych ponosi Użytkownik. 

10. LTO nie udostępnia zgromadzonych za pośrednictwem KAL danych osobowych Użytkowników, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

VII. Odpowiedzialność LTO.

 

1. LTO zastrzega sobie prawo do pomyłek.

2. LTO zastrzega, że korzystanie z KAL odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

3. LTO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem KAL.

4. LTO nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z KAL w sposób sprzeczny z postanowieniami  niniejszego Regulaminu.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

1. LTO zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z KAL po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. Po zmianie Regulaminu, przy pierwszym logowaniu Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach – dalsze korzystanie z KAL jest jednoznaczne z ich akceptacją.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach KAL.